Tot depèn del punt de vista / Todo depende del punto de vista / Everything depends on your point of view / Tutto dipende dil punto di vista

viernes, 22 de enero de 2010

RefugiQue és el primer que et ve al cap si et pregunto per "refugi"? A mi hem ve intimitat, un moment per a un mateix, els seus pensaments, reflexions... un espai aïllat de l’exterior. Simplement el món interior de cada persona. On hi ha una petita llum que il·lumina moments tristos, dolorosos, de dilemes...

¿Que es lo primero que te viene a la cabeza si te pregunto por "refugio"? A mi lo primero que me viene es intimidad, un momento para uno mismo, sus pensamientos, reflexiones… un espacio aislado del exterior. Simplemente el mundo interior de cada persona. Donde hay una pequeña luz que ilumina momentos tristes, dolorosos, de dilemas...

Una fugida, trobar solució o com a mínim allunyar-se d’allò que fa mal. Reflexionar o aferrar-se a allò que aparentment dona seguretat, o que fa sentir-se bé, tot i que sigui per una petita porció de temps que un es concedeix o es permet, l'autoengany.

Una vía de escape, encontrar solución o al menos alejarse de lo que duele.. Reflexionar o aferrarse en lo que aparentemente da seguridad, o que hace sentirse bien, aunque solo sea por una pequeña porción de tiempo que uno se concede o se permite, el autoenganyo.
Aquest és el tema que ara se me planteja per resoldre. Es tracta de realitzar un projecte que parteix de la paraula “refugi”, i és que en realitat és algo tant complex... Per que cadascun te el seu concepte de refugi i per aquesta mateixa raó, engloba moltes coses. La idea seria fer alguna cosa que arribi a totes les persones, que sigui clar o que com a mínim transmeti alguna de les coses que significa per a mi.

Este es el tema que ahora se me plantea que resuelva. Se trata de realizar un proyecto partiendo de la palabra “refugio”, y es que en realidad es algo tan complejo… Por que cada uno tiene su concepto de refugio y por esa misma razón, engloba muchísimas cosas. La idea seria hacer algo que llegue a todas las personas, que sea claro o que como mínimo transmita algo de lo que significa para mí esta palabra.Aquests son petits dibuixos realitzats amb ceres sobre cartolines de colors foscos i negres. Sols son esbossos de alguna cosa que encara no se quina forma adoptarà, idees que hem venen al cap simplement. La majoria tracten d’espais grans en el que les persones es veuen molt petites, plenes de contrastos de llum molt marcats.

Estos son pequeños dibujos realizados con ceras sobre cartulinas de colores oscuros y negros. Solo son esbozos de algo que totovía no se que forma adoptará, ideas que me vienen a la cabeza simplemente. La mayoría tratan de espacios grandes en los que los personajes se ven muy pequeños, llenos de contraluces muy marcadas.
M’agradava l’idea d’oferir un espai íntim en mig del espai públic com és el carrer, o la d’entrar en la intimitat de les persones, com vaig intentar fer en fotos mostrades anteriorment. Però hi ha coses que no m’acaben de convèncer, alguna cosa que no hem permet en profunditzar en allò que hem plantejo...

Me gustaba la idea de ofrecer un espacio intimo en medio de un espacio público como es la calle, o la de entrar en la intimidad de la gente, como intente hacer con fotos mostradas anteriormente. Pero hay cosas que no me acaban de convencer, algo que no me permite profundizar en lo que me planteo…


No hay comentarios:

Publicar un comentario